درمانگاه اطهری تهرانمراکز درمانی و بیمارستان ها از جمله ساختمان هایی هستند که نه تنها موضوع عبور و مرور باید مد نظر قرار گیرد بلکه مسائل محیطی و بهداشتی نیز دارای اهمیت بسیاری بالایی است. همچنین بعضی از مراکزی که در بیمارستان ها و کلینیک قرار دارد مثل مراکز MRI و CT-SCAN دارای حساسیت های خاصی است که نیازمند درب های خاصی است. در مرکز درمانی اطهری از درب های اتوماتیک شیشه ای استفاده شده. درب های 2 لت و 4 لت با توجه موقعیت و ابعاد ورودی ها، در این مرکز استفاده شده است.

تماس