دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقردانشگاه ها با توجه به ماهیت خود و تردد بالایی که توسط دانشجویان در آن انجام می شود نیازمند استفاده از درب هایی هستند که نه تنها توانایی پاسخگویی به حجم تردد را داشته باشد بلکه در طول زمان هم دچار خرابی نشود. در دانشگاه آزاد مرکز سنقر، با توجه به تردد بالایی که توسط دانشجویان و کارکنان دانشگاه انجام می شد تصمیم بر این شد تا از درب شیشه ای اتوماتیک 4 لت استفاده شود. همچنین برای اپراتور این درب نیز از موتور استنلی استفاده شده که بالاترین کیفیت موجود در بازار است.

تماس