سازمان تامین اجتماعی نجف آباد



موسسه تامین اجتماعی، از جمله موسساتی است که با توجه به نوع وظیفه آن، ارتباط زیادی با مردم دارد. در نتیجه ارباب رجوع زیادی به شعبات آن مراجعه می کند. این تردد زیاد در کنار نگهداری از اسناد و اطلاعات شخصی مردم باعث شد تا در کنار نصب درهای شیشه ای، جهت سهولت عبور و مرور، از سیستم های کنترل تردد هم در کنار این درب ها استفاده شود تا دسترسی به بخش های اداری، فقط برای پرسنل و افراد مجاز امکان پذیر باشد.

تماس