پروژه بانک مهر اقتصادبانک ها از جمله اماکنی است که تردد در آنها بسیار است و به همین دلیل می بایست از درب هایی استفاده شود که تردد را سریع و آسان کرده و با توجه به وضعیت امروزه کشور ، بحث بهداشت را هم مد نظر قرار دهد. به همین منظور در پروژه شعب بانک مهر اقتصاد ، از درب های اتوماتیک کشویی استفاده شده تا هم به سهولت تردد کمک کند و هم با عدم تماس دست با درب ، بحث بهداشت رعایت شده باشد. همچنین شیشه های استفاده شده ضد ضربه بوده که به دلیل اهمیت امنیتی بانک ها می باشد.