بیمارستان افضلی کرمانبیمارستان ها از جمله مراکزی هستند که به دلیل تردد زیاد، وجود بیماران عفونی و مسری ، همراهان بیماران و هم به دلیل وجود بخش هایی مثل عکسبرداری که اشعه ایکس استفاده می کنند می بایست از درب های خاصی استفاده شود. درب های شیشه ای که در بیمارستان ها استفاده می شود ویژگی های خاصی دارد. به عنوان مثال درب هایی که در بخش عکسبرداری استفاده می شود دارای هسته سربی است. و یا درب هایی که در بخش های خاص نصب می شوند مات هستند.